Registraties, wet- en regelgeving

 

 

 

 

 

 

Het roer moet om in de GGZ. Je hebt wellicht gehoord over het initiatief voor “minder regelgekte en meer zorg”. Wet- en regelgeving en administratieve lastendruk kosten (te) veel tijd en dus geld. Waardoor medewerkers onvoldoende toekomen aan hun kerntaak: het bieden van goede geestelijke gezondheidszorg.

Veel van de antwoorden op vragen die voortkomen uit al die administratieve processen hebben we op deze pagina staan. Heel fijn als je eerst even kijkt of je het antwoord zelf kunt vinden, dan kunnen wij ondertussen weer iemand helpen om het leven wat beter of leuker te maken.

Charlotte NuhoffPsychotherapeut, hoofddocent, supervisor

Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG)

Beschermde beroepstitels.

In de Wet BIG zijn een aantal beroepen opgenomen die beschermd zijn en die je dus alleen mag voeren als je ook daadwerkelijk opgeleid bent voor dit beroep. Bijvoorbeeld de beroepen voor Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog, Psychotherapeut, maar ook Tandarts of Verloskundige. Of een therapeut ook een geldige registratie heeft is na te kijken in het BIG-register (www.bigregister.nl).

Beroepsverenigingen

Gericht op het samenbrengen van de verschillende disciplines van de geestelijke gezondheidszorg.

De Geestelijke gezondheidszorg kent veel verschillende aspecten en specialisaties. Deze specialisaties hebben zich vaak verenigd in beroepsverenigingen. Dit is niet gekoppeld aan de wet op de beroepen (BIG). Deze beroepsverenigingen hebben zich voor een groot deel weer verenigd in P3NL. Een verzameling van 9 beroepsverenigingen, wij zijn als lid en/of supervisor aangesloten bij 5 van deze beroepsverenigingen; VKJP, VGCT, NIP, NVGZP en EMDR.

Kwaliteit

Het leveren van goede hulp staat centraal in alles wat wij doen.

Natuurlijk is alles wat wij doen gericht op het leveren van hoogwaardige hulp. Dat je kwaliteit van de behandeling en de therapeut verwacht is dan ook normaal. Maak vooral bespreekbaar wat je verwachtingen hieromtrent zijn.

Naast goede afspraken is er ook een Wet waarin afspraken over “kwaliteit”  in de geestelijke gezondheidszorg is vastgelegd. Helaas is de registratie een redelijk administratieve opsomming. Deze aspecten zijn vastgelegd in een zogenaamd ” kwaliteitsstatuut”. Deze ligt ter inzage in de praktijk, vraag er gerust naar. Welke praktijken dit verplichte kwaliteitsstatuut voeren is te vinden op de website www.zorginzicht.nl.

Klachten

Ook als het even niet zo gaat als je verwacht kan je bij ons terecht.

Natuurlijk doen wij er alles aan om je/jullie zo goed mogelijk te helpen. Mocht het onverhoopt toch anders lopen, dan vragen wij dit met ons te bespreken, zodat wij er iets aan kunnen doen.

Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen dan hebben de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten een officiele klachtenprocedure. We hebben er voor gekozen ons aan te sluiten bij de klachtenprocedure van P3NL. Deze is te bereiken via https://www.p3nl.nl/klachtenregeling.

Praktijk

AGB registraties

Voor de vergoeding door de gemeente werken wij via Vecozo (www.vecozo.nl). Dit een veilige website om (persoons-)informatie te delen tussen verschillende partijen in de zorg. Om te kunnen werken met Vecozo vindt eerst een controle plaats of je ook gegevens mag inzien en delen. Dit wordt vastgelegd in het AGB-register (www.agb-register.nl). Hier kun je controleren of een zorgverlener en/of praktijk ook medische gegevens mag inzien en/of delen.

Praktijk AGB: Nuhoff-psychotherapie (22221284)

Zorgverlener AGB: Arga (94106290), Amber (94106290), Cathelijne (94101333), Charlotte (94011442), Charlotte Meire (94115646), Danielle (94016582), Elise (94116154), Emma (94112972), Febe (94115578), Fabienne (94105712), Isa (94010575), Inge (94101895), Jan Hein (94014339), Johanna (94011713), Julie (94016082), Judith (03068772), Lisa (94111729), Miguel (94105787), Muriale (94116045), Nicole (94014317), Peggy (nr. 94103772), Rob (94103754)

KvK

Nuhoff-psychotherapie B.V. is geregistreerd in het kvk onder nummer 81770383.

CPION en CRKBO

Docentenregister

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. 

CPION bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie. Daarnaast verzorgen zij de audits voor instellingen en docenten die opname nastreven in het CRKBO.

Charlotte is geregistreerd in het CRKBO docentenregister.

Privacy en toestemmingsverklaring

Nieuwe regels en bewust omgaan met gegevens.

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als client moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het inrichten van informatiebeveiliging is dan ook een belangrijk thema. Termen als NEN 7510:2017, GDPR en AVG zeggen je waarschijnlijk niet zoveel.

Als wij vertellen dat wij geen contact met de huisarts mogen opnemen of niets met je mogen bespreken via e-mail of WhatsApp zonder jouw nadrukkelijke goedkeuring wordt het al concreter. Het is belangrijk om dit vooraf te bespreken.

Daarom willen wij afspraken maken over hoe wij met informatie omgaan, dit doen wij in de toestemmingsverklaring.

Gescheiden ouders

Wet en regelgeving.

Het is wettelijk geregeld dat hulpverlening alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven, indien beiden het ouderlijk gezag hebben. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring, zoals toegelicht onder het kopje toestemmingsverklaring.

Privacy verklaring

Nuhoff-psychotherapie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Privacyverklaring
 
 
Uw dossier
De wet verplicht om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers  minimaal vijftien jaar te bewaren.
 
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
 
Geheimhouding
Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.    
 
Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.  
 
Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met ons.